Harmonogram výziev MAS ROŇAVA, o.z. pre rok 2024 (PRV) – aktualizácia

Harmonogram výziev MAS ROŇAVA, o.z. pre rok 2024 (PRV)

Harmonogram výziev MAS ROŇAVA, o.z. pre rok 2023 (PRV) – aktualizácia

Harmonogram výziev MAS ROŇAVA, o.z. pre rok 2023 (PRV)

Harmonogram výziev MAS ROŇAVA, o.z. pre rok 2022 (IROP) – verzia 2

Harmonogram výziev MAS ROŇAVA, o.z. pre rok 2022 (PRV)

Harmonogram výziev MAS ROŇAVA, o.z. pre rok 2022 (IROP)

Harmonogram výziev MAS ROŇAVA, o.z. pre rok 2021 (IROP)

Harmonogram výziev MAS ROŇAVA, o.z. pre rok 2021 (PRV) – aktualizácia

Harmonogram výziev MAS ROŇAVA, o.z. pre rok 2021 (PRV)

Harmonogram výziev MAS ROŇAVA, o.z. pre rok 2020 (PRV) – aktualizácia

Harmonogram výziev MAS ROŇAVA, o.z. pre rok 2020 (PRV)

Harmonogram výziev MAS ROŇAVA, o.z. pre rok 2020 (IROP)– aktualizácia

Harmonogram výziev MAS ROŇAVA, o.z. pre rok 2020 (IROP)

Harmonogram výziev MAS ROŇAVA, o.z. pre rok 2019 (PRV)– aktualizácia

Harmonogram výziev MAS ROŇAVA, o.z. pre rok 2019 (PRV)

Harmonogram výziev MAS ROŇAVA, o.z. pre rok 2019 (IROP)


Výzva – MAS 075/7.2/7 – aktualizácia č.1

Touto aktualizáciou č. 1 MAS ROŇAVA, o.z. a v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP .Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 13.06.2024. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Výzva – MAS 075/7.2/7
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 075/7.4/7 – aktualizácia č.1

Touto aktualizáciou č. 1 MAS ROŇAVA, o.z. a v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP .Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 13.06.2024. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Výzva – MAS 075/7.4/7
Prílohy na stiahnutie


Výzva č. 3 na výber odborných hodnotiteľov
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 075/6.4/5
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 075/7.2/6
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 075/7.4/6
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 075/7.2/5
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 075/7.4/5
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácii výzvy
Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-002 BSZ- aktualizácia č.5
Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-002 SZ- aktualizácia č.5
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácii výzvy
Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-005 BSZ- aktualizácia č.6
Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-005 SZ- aktualizácia č.6
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácii výzvy
Výzva – IROP-CLLD-Q068-511-001 BSZ- aktualizácia č.5
Výzva – IROP-CLLD-Q068-511-001 SZ- aktualizácia č.5
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácii výzvy
Výzva – IROP-CLLD-Q068-511-001 BSZ- aktualizácia č.4
Výzva – IROP-CLLD-Q068-511-001 SZ- aktualizácia č.4
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácii výzvy
Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-002 BSZ- aktualizácia č.4
Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-002 SZ- aktualizácia č.4
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácii výzvy
Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-005 BSZ- aktualizácia č.5
Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-005 SZ- aktualizácia č.5
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácii výzvy

Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-002 BSZ- aktualizácia č.3
Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-002 SZ- aktualizácia č.3
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácii výzvy

Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-005 BSZ- aktualizácia č.4
Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-005 SZ- aktualizácia č.4
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácii výzvy

Výzva – IROP-CLLD-Q068-511-001 BSZ- aktualizácia č.3
Výzva – IROP-CLLD-Q068-511-001 SZ- aktualizácia č.3
Prílohy na stiahnutie


Dovoľujeme si Vás informovať, že vo Výzve na predkladanie ŽoPr bola aktualizovaná Príloha č. 4 – kritéria pre výber projektov, v ktorej sa zmenil spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria pre pridelenie 4 bodov – a to v znení „Projekt má prínos pre štyri a viac obcí na území MAS“.

Informácia o aktualizácii výzvy

Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-002 BSZ- aktualizácia č.2
Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-002 SZ- aktualizácia č.2
Prílohy na stiahnutie


Oznámenie o zrušení Výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok k aktivite B3 s kódom IROP-CLLD-Q068-512-003

Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z. oznamuje, že dňa 10.06.2022 sa ruší Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok k aktivite B3 s kódom IROP-CLLD-Q068-512-003.
Miestna akčná skupina pristupuje k zrušeniu výzvy, ktorú vyhlásila dňa 02.03.2020, z dôvodu, že výzva je vyhlásená minimálne 9 mesiacov a v rámci danej výzvy nebola schválená žiadna žiadosť o príspevok.

Informácia o aktualizácii výzvy

Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-003 BSZ- aktualizácia č.2
Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-003 SZ- aktualizácia č.2
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácii výzvy

Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-005 BSZ- aktualizácia č.3
Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-005 SZ- aktualizácia č.3
Prílohy na stiahnutie


Dovoľujeme si Vás informovať, že vo Výzve na predkladanie ŽoPr bola aktualizovaná Príloha č. 4 – kritéria pre výber projektov, v ktorej sa zmenil spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria pre pridelenie 4 bodov – a to v znení „Projekt má prínos pre štyri a viac obcí na území MAS“.

Informácia o aktualizácii výzvy

Výzva – IROP-CLLD-Q068-511-001 BSZ- aktualizácia č.2
Výzva – IROP-CLLD-Q068-511-001 SZ- aktualizácia č.2
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácii výzvy

Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-005 BSZ- aktualizácia č.2
Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-005 SZ- aktualizácia č.2
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 075/6.4/4
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 075/7.2/4
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 075/7.4/4
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS_075/6.4/3- aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Výzva – MAS_075/6.4/3
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácii výzvy

Výzva – IROP-CLLD-Q068-511-001 BSZ- aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Výzva – IROP-CLLD-Q068-511-001 SZ- aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Aktualizované prílohy Výzvy na predkladanie ŽoPr.


Informácia o aktualizácii výzvy

Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-002 BSZ- aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-002 SZ- aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Aktualizované prílohy Výzvy na predkladanie ŽoPr.


Informácia o aktualizácii výzvy

Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-003 BSZ- aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-003 SZ- aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Aktualizované prílohy Výzvy na predkladanie ŽoPr.


Oznámenie o zrušení Výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok k aktivite C1 s kódom IROP-CLLD-Q068-512-004

Miestna akčnú skupina ROŇAVA, o.z. oznamuje, že dňa 06.12.2021 sa ruší Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok k aktivite C1 s kódom IROP-CLLD-Q068-512-004.

Miestna akčná skupina pristupuje k zrušeniu výzvy, ktorú vyhlásila dňa 25.02.2020, z dôvodu, že výzva je vyhlásená minimálne 9 mesiacov a v rámci danej výzvy nebola schválená žiadna žiadosť o príspevok.

Informácia o aktualizácii výzvy

Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-004 BSZ- aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-004 SZ- aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácii výzvy

Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-005 BSZ- aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-005 SZ- aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 075/7.2/3
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 075/7.4/3
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS_075/6.4/2 – aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Touto aktualizáciou č. 1 MAS ROŇAVA, o.z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je zmena Schémy minimálnej pomoci na podporu implementácie operácií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou (podopatrenie 19.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení dodatku č. 1 (DM – 4/2018), ktorá nadobudla platnosť a účinnosť dňa 17.12.2020. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 29.01.2021.


Výzva – MAS_075/6.4/2
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS_075/7.2/1
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS_075/7.4/1
Prílohy na stiahnutie


Výzva č. 1 na výber odborných hodnotiteľov
Prílohy na stiahnutie


Výzva č. 2 na výber odborných hodnotiteľov
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 075/7.2/2 – aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Touto aktualizáciou č. 1 MAS ROŇAVA, o.z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 13.05.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.


Výzva – MAS 075/7.4/2 – aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Touto aktualizáciou č. 1 MAS ROŇAVA, o.z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 13.05.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.


Výzva – IROP-CLLD-Q068-511-001
Prílohy na stiahnutie

Dovoľujeme si Vás informovať, že po Usmernení pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR, MAS vo vyhlásených výzvach vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.


Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-004
Prílohy na stiahnutie

Dovoľujeme si Vás informovať, že po Usmernení pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR, MAS vo vyhlásených výzvach vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.


Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-002
Prílohy na stiahnutie

Dovoľujeme si Vás informovať, že po Usmernení pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR, MAS vo vyhlásených výzvach vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.


Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-003
Prílohy na stiahnutie

Dovoľujeme si Vás informovať, že po Usmernení pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR, MAS vo vyhlásených výzvach vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.


Výzva – IROP-CLLD-Q068-512-005
Prílohy na stiahnutie

Dovoľujeme si Vás informovať, že po Usmernení pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR, MAS vo vyhlásených výzvach vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.


Výzva – MAS 075/6.4/1
Prílohy na stiahnutie