Aktivita: Informačný seminár zameraný na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí
Miesto konania: Kultúrny dom v obci Veľaty, 076 15 Veľaty
Dátum konania: 03.10.2023
Pozvánka na stiahnutie

Aktivita: PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
Miesto konania: Obec Zemplínska Nová Ves
Dátum konania: 09.11.2023
Pozvánka na stiahnutie

Aktivita: Informačný seminár zameraný na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí (Podopatrenie 7.2)
Miesto konania: Aqua Maria Veľaty, Hlavná 252/36, 076 15 Veľaty
Dátum konania: 26.01.2024
Pozvánka na stiahnutie

Aktivita: PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
Miesto konania: Obec Veľaty
Dátum konania: 26.01.2024
Pozvánka na stiahnutie

Aktivita: Informačný seminár zameraný na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí (Podopatrenie 7.4)
Miesto konania: Aqua Maria Veľaty, Hlavná 252/36, 076 15 Veľaty
Dátum konania: 26.01.2024
Pozvánka na stiahnutie


Aktualizované prílohy Výzvy na predkladanie ŽoPr.

Dovoľujeme si Vás informovať, že boli aktualizované nasledovné prílohy Výziev na predkladanie ŽoPr.:

  • Finančná analýza“ – tabuľka Finančnej analýzy je rozšírená tak, aby umožňovala zadávať hodnoty pri majetku, ktorý je odpisovaný 40 rokov
  • Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie“ – úprava zohľadňuje situácie, kedy žiadateľ vykazuje v niektorých položkách nulové hodnoty, čo spôsobovalo, že v tabuľke sa vykazovalo delenie nulou a index ako taký nebol vyhodnotený

Dovoľujeme si Vás informovať o Usmernení Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19.

  • Predĺženie niektorých lehôt súvisiacich s administrovaním žiadostí a zmlúv o poskytnutí NFP.
  • Predĺženie niektorých lehôt a ďalšie odporúčania pre MAS.
  • Úpravu niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid – 19 PPA vydáva usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.